HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Khát vọng xây dựng một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Cập nhật ngày: 22/01/2019 | 10:01 GMT+7

Xuân Kỷ hợi 2019 nước ta trải qua 89 mùa xuân có Đảng quang vinh dẫn dắt đưa con thuyền dân tộc vượt biết bao thác ghềnh, bão tố; hiệu triệu khơi dậy lòng yêu nước cho lớp lớp người Việt Nam vùng lên lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân; giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong các cuộc chiến đấu kiên cường bảo vệ biên giới Tây bắc, Tây nam Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với mục tiêu xây dựng nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Người dân TP. Hồ Chí Minh được xem những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2019.  Ảnh tư liệu

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể và thực tiễn phát triển của Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển chung của nhân loại, Ðảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Ðổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Từ một nền kinh tế khép kín, tự cấp tự túc, bị bao vây, cô lập, cấm vận, Việt Nam đã tiến hành mở cửa, trở thành thành viên của ASEAN, APEC, WTO và nhiều tổ chức quốc tế khác, tham gia nhiều định chế thương mại tự do, trong đó có những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Từ chủ trương "chủ động hội nhập kinh tế quốc tế", Việt Nam đã nhấn mạnh phải "chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế" rồi "chủ động và tích cực hội nhập quốc tế" với sự thống nhất nhận thức rằng: Hội nhập quốc tế không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà mở rộng ra tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và văn hóa - xã hội,... Từ thành viên tham gia các định chế quốc tế, Việt Nam đã chủ trương "chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương", trở thành "đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế".

Về kinh tế thị trường, Ðảng ta đã thống nhất nhận thức rằng, kinh tế thị trường là sản phẩm của văn minh nhân loại, có nhiều mô hình, có thể được phát triển và thích ứng với nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, dưới chủ nghĩa tư bản cũng như dưới chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam, do Ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng trong tiến trình lãnh đạo công cuộc Ðổi mới. Văn kiện Đại hội XII xác định: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Ðịnh hướng xã hội chủ nghĩa được thể hiện nhất quán trên các phương diện của nền kinh tế - xã hội. Trong mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm, vì mọi người và do con người, nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Trong phương thức phát triển, đó là phát triển bền vững, bao trùm và hội nhập. Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường trong từng bước đi và từng chính sách phát triển.

Ðảng đã nhận định, kinh tế tư nhân có vị trí "quan trọng lâu dài", "bộ phận cấu thành quan trọng" trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Văn kiện Ðại hội lần thứ XII của Ðảng đã khẳng định kinh tế tư nhân là "một động lực quan trọng của nền kinh tế". Nghị quyết 10/NQ-TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với mục đích khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Ðây là bước đột phá về nhận thức so với giai đoạn trước, khi Việt Nam chỉ coi kinh tế tư nhân là "một trong những động lực của nền kinh tế". Những thay đổi nhận thức như vậy đã lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội và trong nền kinh tế. Các tầng lớp Nhân dân đã chủ động và tích cực trong phát triển sản xuất, kinh doanh, không còn tâm lý thụ động, chỉ trông chờ vào Nhà nước và tập thể. Khu vực kinh tế tư nhân đã phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất, đóng góp 43,22% GDP và 39% vốn đầu tư cho toàn bộ nền kinh tế (Cục Phát triển doanh nghiệp, 2017). Xã hội đã ngày càng tôn trọng và vinh danh tầng lớp doanh nhân. Chính phủ đã nhấn mạnh hơn vai trò phục vụ phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp, tạo ra một sức sống mới cho nền kinh tế thay vì chỉ chú trọng chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra như trước đây.

Hơn 30 năm qua, từ một nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ bé, với GDP chỉ 14 tỷ USD và GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 250 USD trong những năm đầu Ðổi mới, Việt Nam đã thoát ra khỏi tình trạng đói nghèo, chuyển sang thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ðến năm 2018, quy mô nền kinh tế Việt Nam ước vượt ngưỡng 240 tỷ USD, đứng thứ 44 thế giới theo GDP danh nghĩa. GDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD và khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam với các nước đi trước đã được thu hẹp đáng kể. Trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm xuống còn 14,8%; tỷ trọng các khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng lên 85,2%. Ðặc biệt, tỷ lệ người nghèo đã giảm mạnh, từ mức trên 60% vào những năm đầu Ðổi mới xuống mức khoảng 7% hiện nay. Nền kinh tế Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá có triển vọng tốt, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Nếu duy trì được đà tăng trưởng như ba thập niên qua thì đến năm 2045 - kỷ niệm mốc lịch sử 100 năm Việt Nam độc lập (1945 - 2045), quy mô GDP của Việt Nam ước sẽ đạt khoảng 2.500 tỷ USD, còn thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 18.000 USD. Khát vọng này được thực hiện thông qua chương trình cải cách thể chế và các chính sách hỗ trợ dựa trên 3 trụ cột chính: Thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; công bằng và hòa nhập xã hội; nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước.

 

Nếu duy trì được đà tăng trưởng như ba thập niên qua thì đến năm 2045 - kỷ niệm mốc lịch sử 100 năm Việt Nam độc lập (1945 - 2045), quy mô GDP của Việt Nam ước sẽ đạt khoảng 2.500 tỷ USD, còn thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 18.000 USD.

 

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó tiếp tục khẳng định đường lối lãnh đạo sáng tạo, đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam là: Vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thực hiện phát triển bao trùm, bền vững và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", để đến giữa thế kỷ 21, đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp tiên tiến theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

H.V.M

9,019
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?