Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014): Ðảng ta, Ðảng của nhân dân

Cập nhật ngày: 21/01/2014 15:05
Trong năm 2013 vừa qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã tham gia vào một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn: Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo tổng hợp của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp, tính đến ngày 30/9/2013, cả nước đã có tới 28 triệu lượt ý kiến tham gia góp ý vào tất cả các nội dung từ lời nói đầu đến từng chương, từng điều, từng khoản, từng mục… của Dự thảo. Trong số các điều thì Điều 4 thuộc Chương I nói về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì chỉ riêng “kênh” này, có tới gần 4% số ý kiến góp ý vào Điều 4. Con số đó phần nào nói lên sự quan tâm đặc biệt của xã hội đến vấn đề này ở mức độ nào. Các ý kiến đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được qui định trong Hiến pháp là khách quan, phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam. Không chỉ góp ý về bố cục, nội hàm điều chỉnh, ngữ pháp…, nhiều ý kiến còn đề nghị: Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam phải được qui định thành một chương trong Hiến pháp như Quốc hội, Chính phủ…

Đại biểu Quốc hội vui mừng sau khi tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ảnh tư liệu

Đọc lại những trang lịch sử hào hùng của Đảng, của dân tộc càng thấy rõ thêm vì sao nhân dân ta lại quan tâm đến nội dung này đến vậy. Ngày 3/2/1930, tại Hội nghị thành lập, Đảng ta đã có Chánh cương với tuyên bố: Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất, cụ thể là phổ biến khẩu hiệu "Việt Nam tự do", đấu tranh và xây dựng một xã hội tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ cập giáo dục, đánh đổ thực dân Pháp và chế độ phong kiến, xây dựng chính phủ công nông binh, thành lập quân đội của giai cấp công nhân và nông dân, tịch thu sản nghiệp của tư bản thực dân Pháp, lấy ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày nghèo... Như thế, nghĩa là, ngay từ đầu, Đảng ta đã đề ra tôn chỉ hoạt động, mục đích đấu tranh, mục tiêu phấn đấu là vì quyền lợi của nhân dân lao động.

Thực tiễn hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược và lãnh đạo công cuộc đổi mới đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tự xác định vai trò, vị trí lãnh đạo của mình; đồng thời được xã hội và nhân dân thừa nhận. Đó là lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa, giành độc lập cho dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bằng bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Đó là lãnh đạo toàn dân 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên “Chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu”; buộc Chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơ ne vơ (1954), công nhận miền Bắc hoàn toàn giải phóng, miền Nam tiếp tục đấu tranh, tiến tới thống nhất đất nước. Đó là lãnh đạo nhân dân cả nước 21 năm kiên cường chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Mùa Xuân năm 1975… Tuy vậy, do thời điểm, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, Hiếp pháp năm 1946 chưa hiến định cụ thể vị trí, vai trò của Đảng. vì khi đó, vì lợi ích dân tộc, Đảng ta đã tuyên bố tự giải tán, rút vào hoạt động bí mật. Đến Hiến pháp năm 1980, nội dung này đã được thể hiện tại Điều 4 với nội dung là: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và Bộ Tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”. Qua 12 năm trong điều kiện đặc biệt khó khăn bởi hệ thống các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng chính trị; trong khi đó, Việt Nam vốn đang thiếu thốn về kinh tế do vừa thoát ra khỏi mấy chục năm chiến tranh… Thế nhưng Đảng ta vẫn vững vàng, đưa dân tộc ta đi lên theo đường lối đổi mới. Đến Hiến pháp năm 1992, Điều 4 tiếp tục được ghi nhận và bổ sung và sửa lại là “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Và qua 21 năm tiếp tục công cuộc đổi mới, Đảng lại càng thể hiện rõ vị trí, vai trò lãnh đạo của mình; được Nhà nước, nhân dân thừa nhận thông qua sự tham gia làm rõ thêm tại đợt sinh hoạt chính trị: Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2012.

Vào lúc 9 giờ 50 phút, ngày 28/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội (khóa XIII) đã chính thức thông qua Hiến pháp sửa đổi. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký chứng thực Hiến pháp sửa đổi; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh công bố Hiến pháp sửa đổi và “Luật gốc” này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Với một vị trí trang trọng tại Điều 4, Hiếp pháp đã hiến định vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

“1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Như vậy, Hiến pháp sửa đổi tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm rõ và sâu sắc hơn bản chất tiên phong, bản chất nhân dân của Đảng. Đó là Hiến pháp đã khẳng định Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Chính do bản chất và nền tảng tư tưởng của Đảng như vậy nên nhân dân ta thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp. Đồng thời, Hiến pháp bổ sung một điểm mới rất quan trọng đó là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nội hàm của điểm mới này chính là nói về sự gắn bó mật thiết, hữu cơ giữa vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng với quyền lợi chính đáng của nhân dân. Vai trò đó do lịch sử giao phó, nhưng Đảng phải nỗ lực phấn đấu để được nhân dân thừa nhận và được Hiếp pháp xác nhận.

Trên thực tế, đây là điều mà Đảng ta ngay từ khi mới thành lập, trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, lãnh đạo đất nước và mãi sau này Đảng ta luôn thực hiện. Đó cũng là qui luật tồn tại, sức sống và sự phát triển tất yếu của Đảng ta.

Thịnh Giang