Đánh giá bộ tiêu chí nông thôn mới năm 2016

Cập nhật ngày: 24/11/2016 | 09:48 GMT+7

Ngày 21/11, UBND tỉnh Đắk Nông có Công văn số 6141/UBND-NN đánh giá bộ tiêu chí nông thôn mới năm 2016.

Theo đó, UBND giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, căn cứ Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh và văn bản hướng dẫn số 1022/HD-SNN ngày 20/8/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT để đánh giá các tiêu chí nông thôn mới năm 2016 cho đến khi có bộ tiêu chí mới của tỉnh ban hành.

UBND các huyện, thị xã rà soát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở dữ liệu xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện trước ngày 10/12.

Thùy Dương

2,604
Viết bình luận mới