HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

“Trước hết nói về Đảng”

Cập nhật ngày: 27/03/2017 | 10:08 GMT+7

Hiện toàn Đảng, quân và dân ta đang ra sức học tập và vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn xã hội, công tác… nhằm hướng đến “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như mục tiêu Đảng ta đề ra. Trước hết, cán bộ, đảng viên là những người phải học tập và thấm nhuần nội dung Di chúc để hiểu, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo và khoa học…

Bản Di chúc Bác viết lần đầu tiên, năm 1965 Người ghi: “Trước hết nói về Đảng”.

Tháng 5/1968, khi sửa Di chúc, Người viết rõ thêm về điều hệ trọng này. Người trù tính những việc phải làm sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi. Người viết: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân…”.

Theo PGS, TS Phạm Hồng Chương (Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), sở dĩ Bác ghi: “Trước hết nói về Đảng” bao hàm nhiều ý nghĩa, đó là: Di chúc Bác viết cho Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải cho cả dân tộc. Mà nói về Đảng trước hết là Đoàn kết. Bác viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Đoàn kết là một tư tưởng lớn, đó là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là chính sách chính trị lớn nhất, bao trùm nhất, trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng, của Hồ Chí Minh mà Người đã dày công xây đắp cũng như ra sức thực hành mẫu mực nhất trong cả cuộc đời.

Những chỉ dẫn của Người về đoàn kết mang tính toàn diện, từ đoàn kết trong Đảng đến đoàn kết trong dân và đoàn kết quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa quốc tế chân chính của giai cấp công nhân.

Điều sâu xa và cảm động nhất là điều Người căn dặn:

“Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Muốn vậy, phải chú trọng thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, phải thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Theo Người, đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Trong Di chúc, Người còn khẳng định: “Đảng ta là một đảng cầm quyền” và Người dành cả một đoạn để nói về trách nhiệm của Đảng, về sự rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Toát lên trong toàn bộ nội dung bản Di chúc là lời căn dặn của Người, phải củng cố bền chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. Đảng và Chính phủ (cũng như Nhà nước nói chung) phải làm hết sức mình để phục vụ nhân dân, chăm lo tới cuộc sống của người dân.

Đối với cán bộ, đảng viên, Bác dùng 3 chữ “phải”, 4 chữ “thật” để nhấn mạnh và dặn dò: Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng (phẩm chất), thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư (nhân cách). Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch (trách nhiệm), phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân (danh dự).

Còn theo GS, TS Hoàng Chí Bảo (chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực), Người đã chỉ rõ cả mục đích và nguyên tắc, cả phương pháp và điều kiện để thực hiện đoàn kết, cả lý luận khoa học lẫn đạo đức, cả giá trị truyền thống và ứng xử văn hóa không chỉ để thực hành dân chủ và đoàn kết trong Đảng mà còn trong xây dựng Đảng nói chung.

Người đã từng băn khoăn, lo lắng nhiều điều mà một trong những mối bận tâm lớn nhất của Người là làm thế nào để Đảng không xa dân khi đã cầm quyền, để Đảng thực sự tiêu biểu cho đạo đức và văn minh, để mỗi cán bộ đảng viên thực sự là những tấm gương sáng cho dân noi theo.

Lời dặn của Người, việc trước hết, trước tiên phải chỉnh đốn lại Đảng, vào lúc này càng trở nên cấp thiết, bức xúc và có tính thời sự. Cách tốt nhất để thực hiện lời dặn hệ trọng và thiêng liêng đó của Người vào lúc này là ra sức làm tốt những gì chưa làm được theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh nhằm khắc phục bằng được tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hiện nay để lấy lại niềm tin của dân với Đảng đang bị giảm sút nghiêm trọng.

Hồ Văn Miền

1,896
Viết bình luận mới