HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Triển khai thực hiện việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập nhật ngày: 04/04/2017 | 10:47 GMT+7

UBND tỉnh vừa có Công văn số 869/UBND-TH thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 12/01/2017 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Kế hoạch 33).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện rà soát Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh; đối chiếu với nội dung Kế hoạch 33 để tham mưu bổ sung Kế hoạch của UBND tỉnh. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đánh giá lại các quy hoạch thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới; thực hiện việc công khai công tác quy hoạch và thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3.

Hoài An

1,912
Viết bình luận mới