HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật ngày: 08/07/2013 | 09:39 GMT+7

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cán bộ, đảng viên tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Người đã nghiêm khắc phê phán biểu hiện chủ nghĩa cá nhân ở một số cán bộ, đảng viên. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ tới lợi ích của riêng mình trước hết. Họ không “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”, do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh.

 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc tăng cường giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng, đặc biệt “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là đòi hỏi tất yếu. Bảo đảm cho toàn Đảng luôn là một khối thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo ra sức mạnh để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.

 

Để quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong tình hình hiện nay cần làm tốt một số nội dung sau:

 

Một là, thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên.

 

Kỷ luật Đảng được mọi đảng viên và tổ chức đảng tự giác chấp hành dựa trên cơ sở giác ngộ chính trị cao, ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi đảng viên. Đồng thời, thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành các quy định để hình thành ở mỗi đảng viên ý thức chấp hành kỷ luật. Do đó, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị phải thường xuyên chú trọng kết hợp giáo dục, tổ chức học tập với đưa đảng viên vào rèn luyện trong thực tiễn, kịp thời đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện vô ý thức tổ chức kỷ luật.                

 

Bằng nhiều hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp, cần giúp họ nhận thức sâu sắc tác hại và tính chất nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân đối với cách mạng, đối với cơ quan, đơn vị và xã hội. Từ đó, tạo thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống cách mạng, trình độ trí tuệ và năng lực công tác; giúp cho họ có đủ phẩm chất, năng lực, đức, tài, đủ điều kiện và khả năng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, đơn vị và nhân dân giao phó.

 

Hai là, tăng cường quản lý chặt chẽ đảng viên trong công tác và hoạt động hàng ngày.

 

Tổ chức đảng các cấp và người thủ trưởng trong các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân xuất hiện trong cán bộ, đảng viên ở đơn vị để có biện pháp ngăn chặn và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả. Đối với những người do nhận thức hạn chế mà mắc phải chủ nghĩa cá nhân, cần kiên trì giáo dục, thuyết phục, động viên và giúp đỡ họ tự loại bỏ chủ nghĩa cá nhân. Còn đối với những người mà chủ nghĩa cá nhân đã trở thành căn bệnh, được tổ chức giáo dục, giúp đỡ nhiều nhưng không chịu sửa chữa thì chúng ta kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.                   

 

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình.

 

Sinh hoạt đảng là hoạt động thường xuyên và chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo và xây dựng Đảng. Sinh hoạt đảng được duy trì thành nền nếp và có chất lượng là môi trường tốt để giáo dục, quản lý, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đảng viên. Mở rộng dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình tạo nên sự thống nhất về nhận thức chính trị, tư tưởng trong chấp hành kỷ luật Đảng; phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, tăng cường sự giám sát, giúp đỡ của tập thể đối với đảng viên. Duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng các cấp, thực hiện dân chủ, nêu cao tự phê bình và phê bình là biện pháp cơ bản để củng cố, tăng cường kỷ luật Đảng.

 

Tổ chức đảng các cấp duy trì có nền nếp các chế độ sinh hoạt đảng; nêu cao tính đảng, tính nguyên tắc, tính chiến đấu trong sinh hoạt. Từng buổi sinh hoạt phải có nội dung cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Trong sinh hoạt cung cấp đầy đủ thông tin để đảng viên nắm chắc tình hình, có cơ sở để tham gia đóng góp vào quá trình ra các quyết định.

 

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng.

 

Tổ chức cơ sở đảng phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảng viên, chủ động, kịp thời phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót và những biểu hiện vi phạm trong nhận thức và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước hết, cần tiếp tục và thường xuyên thực hiện tốt các đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần phòng chống, đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân một cách có hiệu quả để góp phần thiết thực xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo quá trình đổi mới và chỉnh đốn Đảng của Đảng ta hiện nay giành được kết quả to lớn hơn.

 

Năm là, thi hành nghiêm kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

 

Thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm giữ vững sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng và giáo dục đảng viên; đồng thời góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Chống biểu hiện bao che, trù dập, trả thù lẫn nhau, nương nhẹ, sợ va chạm hoặc đơn giản, xem xét phiến diện, một chiều, né tránh, nặng dưới nhẹ trên. Sau khi thi hành kỷ luật, cần có biện pháp giáo dục giúp đỡ đảng viên bị kỷ luật phấn đấu sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để tiến bộ, tuyệt đối không được phân biệt đối xử.

 

 Mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, cần xây dựng trong cơ quan, đơn vị nếp sống lành mạnh, tiết kiệm; trong đó, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ nêu gương cho quần chúng; cán bộ, đảng viên tích cực đi trước quần chúng, thống nhất nói và làm. Đó chính là môi trường cần thiết, trực tiếp để đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân có chất lượng và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Theo T/c XDĐ

3,174
Viết bình luận mới