HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Nâng cao vai trò của chi bộ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập nhật ngày: 06/07/2012 | 09:05 GMT+7

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có tầm quan trọng đặc biệt để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có tầm quan trọng đặc biệt để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Với tinh thần đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phải được tiến hành một cách thật sự nghiêm túc, thường xuyên, đạt hiệu quả cao từ cơ sở mà chủ yếu là ở chi bộ.

 

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 21) đã ghi: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị, các doanh nghiệp… bao gồm nhiều đảng viên là cán bộ đương chức, đương quyền có nhiều điều kiện thuận lợi để quan liêu, tham nhũng… Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đòi hỏi các tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp… càng phải đề cao trách nhiệm, làm tròn năm nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Đảng.

 

Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở chi bộ phải đánh giá đúng thực trạng của chi bộ, thấy được mặt mạnh, mặt yếu trong công tác lãnh đạo của chi bộ, xác định được ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên và những nguyên nhân của tình hình này. Việc đánh giá phải hết sức khách quan, cụ thể trên cơ sở thực tế của chi bộ, cần chỉ rõ đúng việc, đúng người trong đội ngũ đảng viên, tuyệt đối không được chung chung. Trong sinh hoạt của chi bộ, cần lấy nội dung của Quy định số 47-QĐ/T.Ư, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm mà kiểm điểm đảng viên.

 

Tiếng nói của đảng viên ở chi bộ có một sức mạnh rất to lớn. Vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ là cực kỳ quan trọng. Chi bộ nào buông lỏng sự lãnh đạo, quản lý, kiểm tra đảng viên, chi bộ đó không thể hoàn thành nhiệm vụ.

 

Sinh hoạt của chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, là một trong những hoạt động thường xuyên của Đảng. Từ thực trạng tình hình hiện nay, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, bảo đảm cho sinh hoạt của chi bộ đạt được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). Trước mắt, cần tập trung vào một số điểm dưới đây:

 

Một là, phải củng cố nhân sự của chi ủy vì chi ủy có vai trò rất lớn đối với chất lượng hoạt động của chi bộ. Chi ủy, nhất là bí thư chi bộ, cần được chọn lọc từ những đảng viên không những có đạo đức, năng lực, bản lĩnh, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng, mà còn có khả năng tập hợp được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợp với thực tiễn

 

Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thiết thực, cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ thường nhận định, đánh giá kết quả công tác trong tháng và bàn bạc, đề ra chương trình công tác của tháng sau.

 

Ba là, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, thực sự phát huy dân chủ, thực hành nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tập trung vào những điều đảng viên không được làm và nhiệm vụ chính trị. Chi ủy và chi bộ lắng nghe ý kiến chính đáng của đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên giám sát hoạt động của chi bộ, chi ủy.

 

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với đảng viên.

 

Mỗi chi ủy phải có chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng và đảng viên tham gia kiểm tra, giám sát chi ủy. Thông qua đó, phát hiện dấu hiệu vi phạm, biểu hiện tiêu cực của đảng viên; giúp đảng viên khắc phục, sửa chữa.

 

Năm là, tổ chức tốt các buổi sinh hoạt để quần chúng góp ý kiến phê bình chi bộ, phê bình đảng viên. Phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chi bộ chẳng những nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn có điều kiện hiểu rõ hơn tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, và có những thông tin chính xác hơn về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên trong chi bộ để đi đến những quyết định phù hợp với ý Đảng, lòng dân.

 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một nội dung quan trọng không thể thiếu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), bởi vì, sinh hoạt chi bộ đạt chất lượng cao sẽ góp phần làm cho chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh thì sẽ có nhiều đảng viên tốt. Có nhiều chi bộ mạnh, nhiều đảng viên tốt thì vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngày càng được nâng cao; Đảng sẽ làm tròn sứ mệnh lịch sử cao cả của một Đảng cầm quyền.

 

Nguyễn Xuyến

3,971
Viết bình luận mới