HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đảng viên làm kinh tế tư nhân, những kết quả bước đầu

Cập nhật ngày: 15/05/2014 | 10:03 GMT+7

Thực hiện Quy định số 15/QĐ-TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân (QĐ 15), trong những năm qua, Tỉnh ủy đã quan tâm triển khai nội dung quy định đến các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hướng dẫn và tổ chức thực hiện, tạo mọi điều kiện để đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Từ đây, nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được bản lĩnh trong quản lý, sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra của cải vật chất cho xã hội cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân mà tỷ lệ đảng viên làm kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá khiêm tốn.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì toàn tỉnh hiện có 231 đồng chí là đảng viên làm kinh tế tư nhân; trong đó, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là 29 người, đảng viên trong công ty TNHH là 12 người, đảng viên trong công ty cổ phần là 64 người, đảng viên trong hợp tác xã 5 người và 21 người trong lao động cá thể, tiểu thương.

Trong số các đảng viên làm kinh tế tư nhân, toàn tỉnh có 43 đảng viên hiện đang giữ các chức danh như giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, số còn lại là lao động trực tiếp hoặc công chức, viên chức góp vốn.

Qua thực tế cho thấy, về cơ bản, các doanh nghiệp do đảng viên làm chủ hoạt động khá hiệu quả và tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, cũng như các quy định hiện hành. Một số doanh nghiệp đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường với doanh thu hàng năm luôn tăng, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước và các chế độ, chính sách cho người lao động.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy quản lý của các doanh nghiệp do đảng viên làm chủ thường gọn nhẹ, có khả năng tiếp cận thị trường, nhanh nhạy và liên kết với nhau trong việc cung cấp vật liệu đầu vào, phân phối sản phẩm. Ngoài việc đóng góp đáng kể nguồn thu hàng năm vào ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lao động, nhiều đảng viên làm kinh tế tư nhân cũng đã quan tâm và ủng hộ tích cực các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội.

Đảng viên tham gia trong lĩnh vực kinh tế tư nhân  không chỉ thể hiện sự nhạy bén, năng động mà còn thể hiện tính tiên phong trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trên thực tế, từ khi Đảng ta có chủ trương quy định đảng viên được làm kinh tế tư nhân thì các TCCSĐ và đảng viên không chỉ được củng cố, phát triển trong các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp công lập mà còn được mở rộng ra phạm vi các doanh nghiệp dân doanh, hộ sản xuất, kinh doanh, tăng cường quy mô, phạm vi và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, sau hơn 8 năm thực hiện QĐ 15, tỷ lệ đảng viên tham gia làm kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh còn khá khiêm tốn so với số lượng doanh nghiệp tư nhân hiện có. Phần lớn các doanh nghiệp do đảng viên làm chủ hoặc đảng viên là người làm công trong các doanh nghiệp dân doanh chưa thành lập được TCCSĐ và đang phải sinh hoạt ghép tại địa bàn cư trú hoặc nơi doanh nghiệp đóng chân.

Từ đây, việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, giám sát về mặt Đảng trong việc thực thi các quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân có phần hạn chế. Trong khi đó, mục tiêu của làm kinh tế là thu nhập và lợi nhuận, nếu công tác kiểm tra, giám sát không kịp thời, thường xuyên sẽ dễ dẫn đến đảng viên đi sai chủ trương, định hướng. Vì thế, nếu không thành lập được TCCSĐ trong các doanh nghiệp thì việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động này có phần bị hạn chế.

Mặt khác, hệ thống doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang đóng một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, thu hút một bộ phận không nhỏ lao động trong xã hội tham gia nên vấn đề phát triển TCCSĐ và đảng viên ở khu vực này đang là một nội dung cần được các cấp ủy đảng quan tâm. Đặc biệt, việc coi trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng sẽ tạo điều kiện cho xây dựng và phát triển TCCSĐ, cũng như tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong loại hình doanh nghiệp này.

Đức Diệu

4,023
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?