Nhanh chóng rà soát các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng

Cập nhật ngày: 05/10/2022 | 09:14 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 5578 chỉ đạo rà soát các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất và nội dung lâm nghiệp trong quy hoạch tỉnh.

Cụ thể, đối với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) sang mục đích khác trong thời gian tới, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành rà soát các công trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện phải chuyển mục đích sử dụng rừng, đặc biệt lưu ý diện tích thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án đường giao thông, năng lượng, quy hoạch khai thác khoáng sản,… gửi về UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án để xem xét cập nhật diện tích thực hiện dự án vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, giai đoạn năm 2021- 2030.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá kỹ sự cần thiết đối với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn quản lý để cập nhật không đưa vào quy hoạch đất lâm nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, giai đoạn năm 2021 - 2030. UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa tiếp tục rà soát, cập nhật diện tích có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, giai đoạn năm 2021 - 2030 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp-PTNT phối hợp với ban quản lý dự án lập quy hoạch tỉnh, liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh tổng hợp các  nội dung liên quan đến đất quy hoạch lâm nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030, tích hợp trong quy hoạch tỉnh bảo đảm đồng bộ,  phù hợp.

Bình Minh

825
Viết bình luận mới