HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Xây dựng một Đắk Nông giàu đẹp theo hướng “văn minh, nhân ái, nghĩa tình”

Cập nhật ngày: 31/07/2019 | 16:30 GMT+7

Ngày 31/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Trung Ký, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải luôn nhận thức sâu sắc, coi trọng vấn đề xây dựng phát triển văn hóa, con người

Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 31-CTr/TU để chỉ đạo tổ chức triển khai thống nhất trên toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp được đề ra trong Nghị quyết. Từ đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về vai trò của văn hóa được nâng lên. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Hoạt động văn học-nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa  Nghị quyết 33

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cũng như văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh đã sưu tầm được trên 3.000 hiện vật, xây dựng 7 bộ sưu tập có giá trị, tổ chức khôi phục được trên 50 lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ…Đặc biệt, những năm qua, tỉnh cũng định hướng gắn phát triển văn hóa với các hoạt động du lịch, lễ hội, khai thác các chất liệu văn hóa truyền thống mang tính đặc thù vùng Tây Nguyên để hướng tới sản xuất hàng hóa…

Trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" và "Nghệ nhân Nhân dân" cho các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW cũng còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể, việc triển khai thực hiện ở một số nhiệm vụ còn lúng túng, nhất là trong việc xác định giá trị nhân cách văn hóa con người mới, văn hóa trong Đảng, trong hoạt động kinh doanh. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư nhưng vẫn thiếu và yếu. Môi trường văn hóa có chuyển biến nhưng thiếu chiều sâu, chưa rộng khắp. Hoạt động văn học, nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm lớn, chưa tạo được cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích những người làm công tác văn hóa, nhất là các nghệ nhân, văn nghệ sĩ. Tác động của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và mặt trái của kinh tế thị trường dẫn tới nhiều hệ quả tiêu cực, lối sống thực dụng, văn hóa ngoại lai thiếu lành mạnh thâm nhập làm xói mòn, phai nhạt giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc…

Tại hội nghị, lãnh đạo một số ngành, địa phương, đơn vị đã tham gia thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, nhiều ý kiến làm rõ tính phù hợp, khả thi của các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết so với tình hình thực tế; mức độ đầu tư về nhân lực, tài lực và vật lực cho văn hóa; kinh nghiệm và giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ hiện nay…

Đồng chí Ngô Thanh Danh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có nhiều thành tích trong việc xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Phát biểu kết luận hội nghị, cùng với ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong việc thực hiện Nghị quyết 33, đồng chí Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển bền vững đất nước đã được đề cập toàn diện trong Nghị quyết số 33-NQ/TW. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng xác định việc xây dựng một Đắk Nông giàu đẹp theo hướng “văn minh, nhân ái, nghĩa tình”. Để thực hiện được mục tiêu này, các cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 33 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải luôn nhận thức sâu sắc, coi trọng vấn đề xây dựng phát triển văn hóa, con người, từ đó xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Ngô Thanh Danh cũng đề nghị, công tác tuyên truyền, giáo dục cần tiếp tục được đẩy mạnh để mỗi người dân hiểu và hành động đúng, chung tay xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. HĐND, UBND tỉnh cần chủ động rà soát các văn bản đã ban hành để sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành văn bản thay thế nhằm tạo cơ chế, chính sách phát triển, quản lý hoạt động văn hóa theo hướng phù hợp với khả năng ngân sách, nguồn lực hiện có gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trong đó, việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa cần có chiến lược cụ thể, có chọn lọc, ưu tiên huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ bản và có biện pháp, cơ chế huy động các nguồn lực xã hội…

Đồng chí Hà Trung Ký trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có nhiều thành tích trong việc xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, UBND tỉnh đã trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 20 nghệ nhân và dánh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 2 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cống hiến trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Tin, ảnh: Vũ Trang

909
Viết bình luận mới