Thông báo về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Cập nhật ngày: 30/08/2021 | 07:26 GMT+7

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông thông báo thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021.

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông thông báo thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 cụ thể như sau:

I. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá:

1. Mỏ đá bazan Đội 3-4 xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản).

- Tổng trữ lượng tài nguyên dự báo: 4.650.000 m3.

- Giá khởi điểm: Bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

R=3%.

- Tiền đặt trước: 833.338.125 đồng.

2. Mỏ cát xây dựng thôn 2-5 xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản).

- Tổng trữ lượng tài nguyên dự báo: 650.000 m3.

- Giá khởi điểm: Bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: R=5%.

- Tiền đặt trước: 362.791.406 đồng.

3. Mỏ cát xây dựng Kol Pri, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản).

- Tổng trữ lượng tài nguyên dự báo: 185.000 m3.

- Giá khởi điểm: Bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

R=5%.

- Tiền đặt trước: 103.256.016 đồng.

II. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

- Thời gian bán hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản bắt đầu từ ngày 30/8/2021 đến ngày 30/9/2021.

Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (Địa chỉ: số 92 đường 23/3 phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại: 02613.544402).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản bắt đầu từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông (Địa chỉ: số 92 đường 23/3 phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại: 02613.544402).

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 22/11/2021 (dự kiến).

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Số 249 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Chi tiết điều kiện tham gia, cách thức đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 và Quy chế cuộc đấu giá tài sản được đăng tải trên website: https://daknong.gov.vn/ và website: http://stnmt.daknong.gov.vn/.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông thông báo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 được biết đăng ký mua hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

4,834
Viết bình luận mới