Thông báo cuộc thi

Cập nhật ngày: 22/07/2019 | 14:56 GMT+7

Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

I. Đối tượng dự thi

1. Cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống NHCSXH.

2. Cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể (HĐT) nhận ủy thác.

3. Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

II. Bài dự thi: Gồm 2 phần

1. Phần 1. Trả lời các câu hỏi do Ban chỉ đạo cuộc thi đề ra (dành cho cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống NHCSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác):

Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với tín dụng chính sách xã hội?

Câu 2: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW?

Câu 3: Vì sao cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình.

Câu 4: Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương phải thực hiện những nội dung gì?

Câu 5: Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cần tập trung những hoạt động gì?

2. Phần 2: Viết tự luận.

Viết 1 bài về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, bài viết không quá 2.000 từ.

a. Bài viết đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống NHCSXH và cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác có các nội dung như sau:

- Nhận thức của cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

- Đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

- Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (nếu có).

- Kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW (nếu có).

b. Bài viết đối với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội có một trong hai nội dung như sau:

- Cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và hiệu quả từ nguồn vốn của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đối với bản thân.

- Hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

3. Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên giấy A4, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

Mỗi bài dự thi không quá 10 trang giấy A4.

Trang đầu ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết).

4. Ban tổ chức không trả lại các bài đã tham dự thi. Các bài dự thi đạt giải thuộc quyền sở hữu của NHCSXH và được lựa chọn đăng tải trên các phương tiện thông tin, trên website của NHCSXH…

III. Thi thuyết trình: (Dành cho dự thi cấp Trung ương)

Ban chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương lựa chọn 5 bài dự thi trong các bài dự thi đạt giải phần thi viết để tham dự phần thi thuyết trình tại chương trình tổng kết cuộc thi.

- Bài dự thi được lựa chọn thuyết trình tác giả có thể nâng cấp, bổ sung thêm lời dẫn để tăng tính thuyết phục, tính thuyết trình, sáng tạo nhưng vẫn phải bảo đảm nội dung của bài viết đã được Ban chỉ đạo lựa chọn ban đầu. Số lượng người lên thuyết trình là một (1) người.

- Mỗi thí sinh dự thi phần thuyết trình thời gian tối đa không quá 7 phút. Khi thuyết trình có thể dùng phương tiện, công nghệ hỗ trợ (màn hình projector, tranh, hình ảnh minh họa…) để tăng tính hấp dẫn và thuyết phục người nghe (phải đăng ký trước với Ban chỉ đạo cuộc thi).

IV. Thời hạn và nơi nhận bài dự thi

1. Tại cấp thị xã/huyện

1.1. Thời hạn

a) Hạn cuối nhận bài thi: Ngày 10/8/2019.

b) Tổ chức chấm thi, lựa chọn 6 bài dự thi xuất sắc gửi về Ban tổ chức cuộc thi Tỉnh (gồm 4 bài của 4 HĐT; 1 bài của PGD NHCSXH cấp huyện; 1 bài của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội): Trước ngày 15/8/2019.

1.2. Nơi nhận bài dự thi: Bài dự thi của cá nhân hoặc tập thể/nhóm (không quá 3 người): Gửi về Ban tổ chức Cuộc thi (qua Phòng giao dịch NHCSXH các huyện nơi người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác, đối với người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn Thị xã Gia Nghĩa gửi trực tiếp về Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông), mỗi bài viết chỉ được dự thi tại một thị xã/huyện.

2. Tại cấp tỉnh

2.1. Thời hạn

a) Tổ chức tiếp nhận bài thi của các thị xã/huyện: Trước ngày 10/8/2019.

b) Tổ chức chấm thi, tổng kết, trao giải: Trước ngày 20/8/2019.

2.2. Nơi nhận bài dự thi: Các phòng giao dịch NHCSXH thị xã/huyện gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi thành phố (qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh, địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Khu Hành chính Sùng Đức, tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa Tỉnh Đắk Nông).

Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh gửi bài dự thi về Ban chỉ đạo cấp Trung ương.

V. Giải thưởng Cuộc thi

1. Cấp Trung ương:

1.1 Tặng giải Phong trào cho 10 đơn vị tỉnh (TP): Ban chỉ đạo cuộc thi trao Giấy chứng nhận cuộc thi, kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng/đơn vị.

1.2 Giải cá nhân (hoặc nhóm): Ban chỉ đạo cuộc thi trao Giấy chứng nhận cuộc thi, kèm theo tiền thưởng.

* Giải bài viết.

-  1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải.

-  2 giải nhì: 7.000.000 đồng/giải.

-  3 giải ba: 5.000.000 đồng/giải.

-  5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải.

* Giải thuyết trình:

-  1 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải.

-  1 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.

-  3 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.

2. Cấp tỉnh (TP): Ban tổ chức cuộc thi trao Giấy chứng nhận cuộc thi, kèm theo tiền thưởng.

-  1 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải.

-  2 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải.

-  3 giải ba: 2.000.000 đồng/giải.

-  5 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.

11,344
Viết bình luận mới