UBND tỉnh chỉ đạo việc quản lý các nguồn nước thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 24/05/2017 | 09:03 GMT+7

Ngày 22/5, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản về việc quản lý các nguồn thải lớn, quản lý ô nhiễm lưu vực sông tại các địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã thống kê toàn bộ nguồn nước thải trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn nước thải trên lưu vực sông; rà soát, đánh giá, khoanh vùng các nguồn nước thải lớn, tiềm ẩn rủi ro gây ra sự cố môi trường và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường nước sông, bảo vệ môi trường các nguồn nước lớn khác theo quy định tại Điều 54, 56 của luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Điều 44 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 139/UBND-NN ngày 10/1/2017.

Giao UBND các huyện, thị xã: Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh nước thải sản xuất vào nguồn tiếp nhận theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 13/1/2017 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phương Uyên

2,282
Viết bình luận mới