Sở Khoa học và Công nghệ được ủy quyền tuyển chọn, công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Cập nhật ngày: 16/05/2019 | 09:20 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 592/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Khoa học-Công nghệ phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ký kết, điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng khoa học và công nghệ; công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học-Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan.Thời gian ủy quyền: Từ khi có quyết định này có hiệu thực thi hành đến hết 31/12/2021. Sở Khoa học-Công nghệ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ quy định; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền về UBND tỉnh.

Nguyễn Hải

8,386
Viết bình luận mới