HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật

Cập nhật ngày: 29/12/2015 | 10:09 GMT+7

Điều 40, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kì quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Điều đó có nghĩa, nhiệm vụ phát triển khoa học, kỹ thuật là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là điều kiện quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Các nhà khoa học có vai trò tạo ra tri thức và phổ biến tri thức cho nhân dân và nhân dân cũng cần tích cực học hỏi, sống, làm việc một cách khoa học để đưa đất nước đi lên, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, định hướng phát triển chiến lược quan trọng cho nền khoa học-công nghệ nước nhà. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Nhằm khắc phục những yếu kém trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) cũng đã có Nghị quyết “Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, công nghệ”. Nghị quyết xác định: Đảng và Nhà nước có trách nhiệm và chính sách đặc biệt phát triển, trọng dụng và phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ để khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt, là lực lượng sản xuất trực tiếp. Con người phải được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất… tạo ra các sản phẩm công nghệ, công trình khoa học.

Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, có tác dụng đặc biệt trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách đạo đức cho các thế hệ công dân. Vì vậy, văn học, nghệ thuật có những ưu thế đặc thù, đặc biệt so với các lĩnh vực môi trường giáo dục khác như gia đình, nhà trường, xã hội trong quá trình giáo dục hình thành và hoàn thiện nhân cách, đạo đức của con người.

Với nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và ưu thế riêng có của văn học, nghệ thuật, Đảng ta đã khẳng định: Văn hóa và văn học, nghệ thuật giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, có chức năng bồi dưỡng đạo đức, tình cảm và năng lực thẩm mỹ cho con người. Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn dân chủ, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn học, nghệ thuật Việt Nam đã có bước phát triển mới với những thành tựu rất đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống văn nghệ, từ sáng tác, biểu diễn, quảng bá, giảng dạy, giáo dục thẩm mỹ cho đến lý luận, phê bình.

Tài năng văn học, nghệ thuật là vốn quý của dân tộc. Vì vậy, Đảng, Nhà nước luôn chăm lo bồi dưỡng, quý trọng, phát huy và phát triển các tài năng, bảo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ và nhân dân.

Tường Mạnh

4,574
Viết bình luận mới