Các xã đều nâng mức đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 12/09/2018 | 09:53 GMT+7

Tính hết năm 2017, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) có các xã Đắk Nia, Đắk R’moan mỗi xã đạt 12 tiêu chí trong bộ 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), còn xã Quảng Thành đạt 11 tiêu chí.

Năm 2018, thị xã tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm 2 tiêu chí; trong đó xã Đắk Nia đạt chuẩn NTM vào cuối năm.

Anh Đỗ Văn Ngọc (mặc áo trắng), xã Đắk R’moan trồng ổi xá xị theo quy trình sinh học

Kết quả rà soát của UBND các xã, tính đến hết tháng 7/2018, số tiêu chí đạt được của các xã đều đạt kế hoạch năm. Cụ thể, xã Đắk Nia đạt 16 tiêu chí; xã Đắk R’moan đạt 14 tiêu chí; xã Quảng Thành đạt 13 tiêu chí. Công tác xây dựng NTM đã được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Bộ máy chỉ đạo, giúp việc thực hiện chương trình được kiện toàn, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao. Việc lồng ghép các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn từ các dự án được thực hiện có hiệu quả.

Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được thị xã thực hiện đầy đủ. Văn hóa, giáo dục, y tế ngày càng được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được nâng lên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND thị xã Gia Nghĩa, địa phương vẫn còn những mặt hạn chế nhất định trong thực hiện chương trình. Trong đó, nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp còn hạn chế so với nhu cầu; sự phối hợp triển khai giữa các cấp, các ngành đôi lúc chưa đồng bộ. Tại các cuộc họp, cấp ủy và chính quyền địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế và đưa ra các giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy những mặt tích cực nhằm thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM.

Theo đó, thị xã tăng cường huy động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhân dân để đến cuối năm 2018 xã Đắk Nia đạt chuẩn NTM và tiếp tục phấn đấu đưa xã Đắk R’moan đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Thị xã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả để tăng thu nhập cho vùng nông thôn. Địa phương xác định các công trình ưu tiên, cấp bách, phù hợp với quy hoạch để bố trí lồng ghép các nguồn vốn cho phù hợp và tăng cường xã hội hóa giáo dục, y tế, môi trường, vận động nhân dân thực hiện tốt thiết chế văn hóa phù hợp với phong tục, tập quán. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục rà soát chi tiết, cụ thể và xây dựng kế hoạch để đạt các tiêu chí còn thiếu và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Bài, ảnh: Phan Đinh

1,741
Viết bình luận mới