Tiếp tục xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn mới

Cập nhật ngày: 06/10/2016 | 10:32 GMT+7

Trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một hình tượng về Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản “… Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Và có lẽ trong lịch sử phong trào cách mạng của thế giới, hiếm có một lãnh tụ cách mạng nào coi trọng vấn đề đạo đức như Hồ Chí Minh, Người đã đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

Tất nhiên, một đảng tiên phong cách mạng nếu chỉ có đạo đức cách mạng thì chưa đủ mà Đảng phải “là văn minh”, phải tiêu biểu cho cả trí tuệ của dân tộc, có năng lực nhận thức quy luật và hành động cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng tiến lên từng bước.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Do đó, tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu khách quan trong các thời kỳ cách mạng. Tiến hành đổi mới, chúng ta từng bước đổi mới chính trị nhằm thực hiện mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền dân chủ và sức mạnh của nhân dân.

Trong khi đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã coi trọng và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo đối với toàn bộ hệ thống chính trị và cả xã hội.

Hiện nay, toàn Đảng đang diễn ra những đợt chính trị sâu rộng, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội XII nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Cùng với đó, việc đưa vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh lên ở vị trí đầu tiên trong nội dung chủ đề Đại hội XII có ý nghĩa như một tuyên bố chính trị, một cam kết đạo đức và văn hóa, một thông điệp phát triển mà Đại hội nêu ra với toàn thể nhân dân tin yêu Đảng và đặt nhiều kỳ vọng vào Đảng của mình.

Nếu như các kỳ Đại hội trước đã xác định: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về “chính trị, tư tưởng và tổ chức” thì Đại hội XII đưa “đạo đức” cùng với “chính trị, tư tưởng và tổ chức” cấu thành mục tiêu xây dựng Đảng.

Quan điểm “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” chính là điểm nhấn định hướng mục tiêu công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và sức mạnh nội sinh của cách mạng. Bảo đảm cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng là vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là điểm mới, điểm nhấn rất quan trọng được Đại hội XII bổ sung và khẳng định. Nó quyết định sức sống, sức chiến đấu của Đảng. Mục tiêu “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trở nên sáng rõ, hài hòa và bền vững, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay.

Trên tinh thần đó, xây dựng Đảng để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để Đảng thực sự xứng đáng trong niềm tin cậy và sự mong đợi của nhân dân; giáo dục, rèn luyện mọi đảng viên và mỗi đảng viên về đạo đức. Đồng thời, chú trọng kết hợp giữa giáo dục nhận thức với rèn luyện lập trường quan điểm, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng, hình thành niềm tin khoa học và thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, trong từng tổ chức đảng và trong toàn Đảng.

Thông qua thực hành đạo đức, thực hành dân chủ, thực hành tự phê bình và phê bình, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân về xây dựng Đảng, thực hiện sự giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với tổ chức đảng và các cán bộ đảng viên để xây dựng Đảng. Điểm cốt lõi trong xây dựng Đảng về đạo đức phải được gắn chặt với Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng, toàn dân. Làm cho thực hành đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nhu cầu văn hóa, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt nêu gương thực hành đạo đức sẽ thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Có thể nhận thấy, quan niệm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ gốc, xây dựng sức mạnh nội sinh cho cách mạng nước ta. Muốn vậy mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương cho quần chúng làm theo. Bên cạnh đó nhân dân cũng cần nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm với công tác xây dựng Đảng. Tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng là nhân dân đang góp phần xây dựng cuộc sống “ấm no, tự do và hạnh phúc” của mình, để Đảng ta đã và mãi “là đạo đức, là văn minh” như tâm niệm của Bác Hồ.

Cẩm Trang

6,561
Viết bình luận mới