Sớm cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp và phát triển mạng lưới giao thông các tỉnh Tây Nguyên

Cập nhật ngày: 03/11/2020 | 16:02 GMT+7

Chiều 3/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tiến hành thảo luận tập trung tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng.

Tham gia thảo luận về nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Đại biểu Võ Đình Tín, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành cần quan tâm đầu tư nguồn lực cho khu vực Tây Nguyên.

Toàn cảnh phiên thảo luận tập trung

Đại biểu Võ Đình Tín khẳng định, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tập trung nguồn lực để giải quyết những vấn đề lớn trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới và hải đảo.

Mặc dù, trong điều kiện còn khó khăn, tổng nguồn lực huy động thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 2.965.199 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 21,3%.

Số hộ nghèo đã giảm nhanh trong giai đoạn 2016 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm đều qua các năm từ 9,88% (cuối năm 2015) giảm còn 3,75% (ở cuối năm 2019), bình quân trong 4 năm giảm 1,53%. Từ những kết quả trên cho thấy đây là những cố gắng lớn của Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong huy động nguồn lực để thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong giai đoạn 2016 -2020 còn một số hạn chế. Một số tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn chưa thật sự phù hợp với điều kiện đặc thù về địa lý và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, nhất là tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; chưa phù hợp với đặc trưng của một số dân tộc thiểu số.

Một số chính sách giảm nghèo chưa được các địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện; mức hỗ trợ còn thấp đã ảnh hưởng tới việc hoàn thành mục tiêu cụ thể của Chương trình. Nguồn vốn tín dụng tăng khá lớn (tăng từ 144,657 tỷ đồng năm 2015 lên 263,950 tỷ đồng năm 2019) nhưng một số chương trình tín dụng có thời hạn mức cho vay thấp so với yêu cầu thực tế.

Mục tiêu, nội dung, đối tượng thụ hưởng của nhiều chương trình, tiểu dự án còn trùng lặp với nhiệm vụ chi thường xuyên, gây lãng phí nguồn lực, chưa đảm bảo tính công bằng.

Việc tiếp tục đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hết sức cần thiết nhằm để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được giai đoạn trước, cải thiện hơn nữa đời sống Nhân dân trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Đại biểu Võ Đình Tín đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy định chuẩn nghèo để phù hợp với khả năng và cân đối nguồn lực thực tế để thực hiện các chính sách giảm nghèo giai đoạn mới (giai đoạn 2021 - 2025); xác định tiêu chí hộ nghèo một cách thực chất, công khai, minh bạch, tránh tình trạng xác định tiêu chí hộ nghèo đa chiều không rõ ràng nhằm đảm bảo cân đối nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo một cách bền vững.

Bộ, ngành liên quan cần rà soát kỹ đối tượng, nội dung chính sách, địa bàn thực hiện; các hợp phần các dự án, tiểu dự án của các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; Tổng kết đánh giá toàn diện hiệu quả, bảo đảm tính tập trung trong phân bố nguồn lực cho các mục tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá, làm động lực phát triển, nhất là phát triển nông nghiệp, nông thôn tại các khu vực khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, tránh đầu tư trùng lắp hoặc bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Đại biểu Võ Đình Tín, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông tham gia thảo luận tại nghị trường

Đối với các địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi thì xem xét có thể lồng ghép Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững vào Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có chủ trương đầu tư đồng bộ và hiệu quả hơn.

Về cơ chế, chính sách, Đại biểu Võ Đình Tín cho rằng cần tiếp tục rà soát, bãi bỏ một số chính sách mang tính chất hỗ trợ bao cấp trực tiếp, tránh tư tưởng ỷ lại. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện chính sách kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách giảm nghèo gắn với quốc phòng an ninh.

Đặc biệt, một lần nữa, Đại biểu Võ Đình Tín, đại diện cho Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông và cử tri Đắk Nông kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm cân đối, điều chỉnh, bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp và phát triển mạng lưới giao thông đường bộ cho các tỉnh Tây Nguyên, chú trọng đến các tuyến đường đối ngoại liên vùng;  sớm xây dựng đường cao tốc kết nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng để tạo động lực cho Tây Nguyên phát triển; đồng thời cũng là đòn bẩy để thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian đến.

Đ.D

1,892
Viết bình luận mới