Đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thống nhất nhận thức và hành động

Cập nhật ngày: 04/08/2022 | 08:49 GMT+7

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (tác phẩm), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm.

Xác định rõ con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Tác phẩm gồm tập hợp hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Nội dung bao trùm cuốn sách là sự tổng kết toàn diện, sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Qua đó, khẳng định mạnh mẽ và nhất quán về CNXH ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kế thừa và tiếp thu những tinh hoa của sự phát triển nhân loại. Tác phẩm xác định rõ con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là phù hợp với phát triển của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Tác phẩm với 4 nội dung cơ bản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường XHCN? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Mặc dù bàn về những vấn đề lý luận rộng, khó, phức tạp, nhưng các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư được trình bày rành mạch, rõ ràng, dung dị, dễ hiểu. Do đó, tác phẩm có sức thuyết phục, trở thành tài liệu hết sức quan trọng phục vụ việc học tập, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong 5 nhóm vấn đề chính được đề cập trong tác phẩm, vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữ vị trí đặc biệt quan trọng với gần một nửa số bài viết của Tổng Bí thư. Nội dung vấn đề này bao quát một cách toàn diện, từ cơ sở lý luận chung đến những vấn đề cụ thể hóa; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức Nhân dân…

Đảng bộ Báo Đắk Nông tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nội dung  tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Triển khai nghiêm túc

Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của tác phẩm, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ để giới thiệu những nội dung cơ bản của tác phẩm đến đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng tổ chức cơ sở đảng như lồng ghép trong hội nghị cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, thi tìm hiểu, báo cáo viên giỏi, cấp ủy viên giỏi về nội dung tác phẩm...

Việc triển khai đợt sinh hoạt được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), 62 năm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (20/12/1960 - 20/12/2022)…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8) mới đây, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục theo dõi, tập trung chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm.

Còn theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đắk Glong Tạ Đình Hải, ngay sau khi có Kế hoạch của tỉnh, Huyện ủy Đắk Glong đã triển khai tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng giới thiệu tác phẩm này đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Hiện nay, một số đơn vị trong huyện đã triển khai lồng ghép giới thiệu tác phẩm trong sinh hoạt chi bộ, xem đây là một buổi sinh hoạt chuyên đề sâu rộng. Đối với các chi bộ thôn, bon, Huyện ủy giao cấp ủy các xã chia nhỏ nội dung, không triển khai một lúc mà lồng ghép, lựa chọn vấn đề trọng tâm, cốt lõi gắn với thực tế cuộc sống, để có sự nhìn nhận, đánh giá sự đi lên CNXH một cách đúng đắn nhất, làm sao đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ. Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, dự kiến từ nay đến ngày 20/8, khi mở các lớp bồi dưỡng chính trị hè, huyện sẽ dành một buổi để giới thiệu nội dung tác phẩm.

Ở Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Hoàng Anh Biên thì tùy vào tình hình cụ thể, mỗi tổ chức cơ sở đảng sẽ lựa chọn hình thức sinh hoạt, giới thiệu tác phẩm phù hợp. Hiện nay, một số cơ quan, đơn vị đã lồng ghép giới thiệu tác phẩm thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Đơn cử, Đảng bộ Báo Đắk Nông đã mời Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp giới thiệu nội dung cốt lõi của tác phẩm đến cán bộ, đảng viên, người lao động. Điều này cho thấy, các đơn vị rất nghiêm túc, trách nhiệm và xác định rõ được vai trò, ý nghĩa chính trị của tác phẩm đối với cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đợt sinh hoạt góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, thống nhất hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH. Từ đó, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hoàng Hoài

4,462
Viết bình luận mới