HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Cập nhật ngày: 12/11/2019 | 13:42 GMT+7

Ngày 12/11, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo Đảng ủy Khối, các đoàn thể, cấp ủy, chi ủy viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Video clip:

 

Hội nghị đã quán triệt, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52-NQ/TW này 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp; Chương trình số 46-CTr/TU ngày 27/8/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 5 năm 2020-2025…

Đảng ủy Khối yêu cầu, các báo cáo viên cần chắt lọc những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cô đọng, tham mưu giúp các cấp ủy cơ sở đảng trong triển khai thực hiện nghị quyết đi vào thực tế

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu, các báo cáo viên cần chắt lọc những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cô đọng, tham mưu giúp các cấp ủy cơ sở đảng trong triển khai thực hiện nghị quyết đi vào thực tế. Các cấp ủy, chi ủy viên tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nội dung để xây dựng chương trình hành động sát thực với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương…

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

929
Viết bình luận mới