Cần tập trung đầu tư những công trình giao thông có sức lan tỏa lớn

Cập nhật ngày: 05/11/2020 | 09:25 GMT+7

Ngày 4/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tiếp tục thảo luận tại hội trường về các nội dung: kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia…

Tham gia thảo luận về Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho rằng Chính phủ cần làm rõ thêm một số nội dung trong kết quả thực hiện và bổ sung một số nội dung trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn tới để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.  

Toàn cảnh kỳ họp thảo luận tập trung

Cụ thể, về cơ bản Đại biểu Nguyễn Trường Giang tán thành với nội dung báo cáo về kết quả tình hình triển khai vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong báo cáo của Chính phủ mới chỉ báo cáo chi tiết về sự phân bổ, giao kế hoạch  đầu tư công sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 71 về điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và chi tiết về kết quả thực hiện Nghị quyết số 84 về phân bổ nguồn; báo cáo chi tiết về phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn cả giai đoạn theo Nghị quyết 26 của Quốc hội. Vì vậy, để có cơ sở Quốc hội xem xét tổng thể kế hoạch đầu tư công cả giai đoạn 2016-2020, đề nghị Chính phủ cần báo cáo chi tết hơn theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 26 đến khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 71.

Qua xem xét nội dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 84 của Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng  để tạo thuận lợi cho Chính phủ điều hành việc phân bổ vốn đầu tư công, Quốc hội đã cho phép Chính phủ chủ động thực hiện việc phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công, nguồn vốn dự phòng. Trên thực tế, Chính phủ đã thực hiện theo Nghị quyết 84 và trong thời gian vừa qua việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công đã có những chuyển biến rất tích cực. Tuy nhiên, khi nghiên cứu Báo cáo 1140 của Kiểm toán Nhà nước về kết quả thực hiện kiểm toán phân bổ, quản lý và sử dụng dự phòng chung của ngân sách trung ương phân bổ vốn còn lại của đầu tư công trung hạn và dự phòng 10% của Bộ, ngành trung ương theo Nghị quyết 84, thì Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều nội dung chưa đúng với Nghị quyết 84 của Quốc hội như: chưa ưu tiên bố trí đủ vốn thanh toán nợ; chưa ưu tiên bố trí vốn cho các dự án giang dở trong danh mục, trong khi đã giao cho 135 dự án mới, 80 dự án chưa có trong danh mục. Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần rà soát lại các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo Quốc hội cụ thể hơn để việc thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao theo Nghị quyết 84; đồng thời giải trình rõ hơn về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan chưa thực hiện nghiêm các quy định của luật Đầu tư công theo Nghị quyết số 84 của Quốc hội.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, việc Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến trước khi trình kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là để thực hiện điều 60 của luật Đầu tư công và cơ bản tán thành với nhiều nội dung đã được Chính phủ dự kiến trong báo cáo. Theo quy định của khoản 1, điều 60, luật Đầu tư công thì nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Quốc hội cho ý kiến phải có các nội dung theo điều 49 của luật Đầu tư công với 7 nội dung. Tuy nhiên, qua rà soát trong báo cáo, trong kế hoạch còn thiếu 2 nội dung rất quan trọng đó là tổng mức vốn ngân sách trung ương chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực dự kiến mức phân bổ cho từng bộ, cơ quan trung ương và mức vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương. Đối với báo cáo trình Quốc hội, tổng mức vốn của từng cơ quan, tổ chức được giao sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực và mức vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới đối với báo cáo trình HĐND các cấp. Hai là sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án trong trung hạn phù hợp trong cân đối vốn đầu tư công và khả năng huy động nguồn vốn khác để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm. Việc chưa có danh mục, dự án bố trí vốn cụ thể cho từng dự án sẽ rất khó cho Quốc hội xem xét lấy ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trường Giang tham gia thảo luận về Báo cáo kết quả thực hiện vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Trong danh mục dự kiến trình Quốc hội lần này đa số các dự án đều là chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020. Do đó rất khó có thể xác định các dự án giai đoạn 2021-2025 có đúng theo tiêu chí các dự án dự kiến cho giai đoạn 2021-2025 có đúng theo nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ theo Nghị quyết số 973 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định của luật Đầu tư công mới được Quốc hội thông qua hay không. Vì vậy, Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng để xem xét một cách toàn diện, Chính phủ cần bổ sung các nội dung này để Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại Kỳ hợp thứ XI sắp tới trước khi trình Quốc hội Khóa XV xem xét, quyết định. Đồng thời, để khắc phục những hạn chế mà báo cáo Chính phủ đã chỉ ra đó là việc kết nối giao thông giữa các vùng vẫn còn khó khăn, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền còn lớn, đề nghị trong nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công của giai đoạn tới cần tập trung đầu tư những công trình giao thông có sức lan tỏa lớn và phải đặt ra các mục tiêu cụ thể. Trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, tại tiểu mục 8, phần 1, có dành một mục với số vốn dự kiến khoảng 100.000 tỷ đồng để bố trí cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cho các dự án thuộc ngành, lĩnh vực nhưng chưa rõ phân bổ cho dự án cụ thể nào, với mức vốn là bao nhiêu nên chưa đúng với quy định. Vì vậy, Đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị Chính phủ bổ sung nội dung này để làm cơ sở cho Quốc hội xem xét, quyết định.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, buổi chiều ngày 4/11, Kỳ họp đã dành thời gian để thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đức Diệu

2,651
Viết bình luận mới