HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tập trung hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Cập nhật ngày: 19/06/2019 | 09:42 GMT+7

Trong thời gian qua, trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Cho đến thời điểm hiện nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh gồm 20 sở, ban ngành cơ bản đã hoàn thành việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, đối với UBND cấp huyện hiện đang tạm dừng thực hiện sắp xếp theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Ngành Y tế là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy

Song song với việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị hiện nay tỉnh cũng đang thực hiện các quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 4/4/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, đối với cấp tỉnh, sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với cấp huyện sáp nhập các bộ phận văn hóa, thể thao, nhà văn hóa trên địa bàn thành một đầu mối. Đồng thời, tỉnh cũng thẩm định Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường phổ thông nhiều cấp học; Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học trực thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo.

Ngoài ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2019. HĐND tỉnh cũng đã phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế các hội có tính chất đặc thù năm 2019. Thực hiện Quyết định 67 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 227 ngày 18/2/2019 về việc chuyển đổi mô hình hoạt động đơn vị sự nghiệp để giảm biên chế theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Trên tinh thần đó, Sở Nội vụ đã rà soát, đề nghị UBND tỉnh tinh giản thêm được 8 trường hợp.

Trong quá trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính cũng áp dụng các quy định đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng danh mục vị trí, việc làm. Những nhiệm vụ mà cơ quan Nhà nước không cần thiết phải trực tiếp thực hiện, hoặc thực hiện không có hiệu quả thì chuyển sang các tổ chức ngoài Nhà nước đảm nhận.

Việc sắp xếp, sáp nhập bảo đảm khoa học, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao đúng quy định của Chính phủ theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, không để chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hành chính các cấp. Cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện không vượt quá số lượng các phòng, ban, chi cục theo quy định và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Theo Sở Nội vụ, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trong đó, chú trọng đến cơ cấu đội ngũ lãnh đạo quản lý bảo đảm phù hợp, đúng tiêu chuẩn, số lượng theo quy định. UBND tỉnh sẽ đẩy mạnh quản lý biên chế, rà soát việc tăng giảm biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trước và sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy. Đồng thời, UBND tỉnh cũng sẽ thực hiện đánh giá việc triển khai Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108 tại một số cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, bảo đảm tinh giản tối thiểu 10% biên chế đến năm 2021 theo quy định. Ngoài ra, trong năm 2019, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án xác định vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức theo hướng hợp lý, khoa học, phù hợp với năng lực, trình độ, bảo đảm 80% trở lên công chức, viên chức được bố trí theo vị trí việc làm.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

3,280
Viết bình luận mới