• Hướng tới mục tiêu bình đẳng giới thực chất, bền vững hơn
 • 09:06 18/08/2020
 • Những năm qua, với hệ thống chính sách đồng bộ, phụ nữ và trẻ em gái đã và đang được hỗ trợ, tạo điều kiện để khẳng định vai trò, vị trí của bản thân trong xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn, cơ hội đan xen, việc thúc đẩy bình đẳng giới đòi hỏi cần tiếp tục có thêm nhiều giải pháp phù hợp.
 • Truyền thông về bình đẳng giới phải được coi trọng thường xuyên
 • 09:02 21/07/2020
 • Những năm qua, công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới (BĐG) và Vì sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai trong toàn tỉnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Qua đó, những thông tin, chính sách pháp luật về BĐG, phòng chống bạo lực gia đình đã đến được với đông đảo người dân.
 • Kéo giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế
 • 09:01 21/07/2020
 • Với mục tiêu “Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động”, các cấp, ngành, địa phương đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ, ưu đãi chính sách, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
 • Bình đẳng giới bắt đầu từ ngay trong mỗi gia đình
 • 08:32 26/05/2020
 • Những năm qua, công tác bình đẳng giới đã từng bước được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và người dân về vai trò và vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
 • Ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới
 • 08:28 26/05/2020
 • Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang là vấn đề báo động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây được coi là trở ngại lớn nhất trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới.
 • Kéo giảm khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ
 • 10:00 30/04/2020
 • Bằng nhiều hoạt động thiết thực, những năm qua, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, triển khai thường xuyên và đạt được một số kết quả đáng kể, góp phần từng bước kéo giảm khoảng cách giới, nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.