HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Bình đẳng giới bắt đầu từ ngay trong mỗi gia đình
  • 08:32 26/05/2020
  • Những năm qua, công tác bình đẳng giới đã từng bước được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và người dân về vai trò và vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
  • Ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới
  • 08:28 26/05/2020
  • Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang là vấn đề báo động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây được coi là trở ngại lớn nhất trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới.
  • Kéo giảm khoảng cách giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ
  • 10:00 30/04/2020
  • Bằng nhiều hoạt động thiết thực, những năm qua, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, triển khai thường xuyên và đạt được một số kết quả đáng kể, góp phần từng bước kéo giảm khoảng cách giới, nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.